История, структура, съдии, служби, фотогалерия, банк.сметки, контакти, год. доклади, статистика
Районен съд гр. Бяла Слатина, ул. "Димитър Благоев" № 85, e-mail: sadbs@mail.orbitel.bg
История, структура, съдии, служби, фотогалерия, банк.сметки, контакти, год. доклади, статистика
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ВАЖНО!
САЙТА НА РС БЯЛА СЛАТИНА СЕ ПРЕМЕСТВА от 01.12.2019 на адрес:
https://bslatina-rs.justice.bg