БАНКОВИ СМЕТКИ

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ, ГЛОБИ И РАЗНОСКИ ПО ГРАЖДАНСКИ, НАКАЗАТЕЛНИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

IBAN: BG67 CECB 9790 31G8 9850 00         BIC:CECBBGSF

По тази банкова сметка се внасят всички държавни такси за:

 - образуване на дела;
 - запори, възбрани;
 - удостоверения, служебни бележки;
 - такси за издаване на изпълнителен лист, преписи от документи и актове по дела;
 - присъдени в полза на Държавата и Районен съд гр. Б.Слатина деловодни разноски;
 - всички такси по изпълнителните дела за извършване на изпълнителни действия и др.

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ДЕПОЗИТНИ СУМИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА, ОСОБЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СВИДЕТЕЛИ И ГАРАНЦИИ ПО ГРАЖДАНСКИ, НАКАЗАТЕЛНИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

IBAN: BG74 CECB 9790 33G8 9850 00       BIC: CECBBGSF

ДЪЛЖИМИ СУМИ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА - всички задължения /дългове/ на длъжника по изпълнителни дела, задатък и др.

История, структура, съдии, служби, фотогалерия, банк.сметки, контакти, год. доклади, статистика
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД офис БЯЛА СЛАТИНА
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД офис БЯЛА СЛАТИНА

БУЛСТАТ: 000193649