ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 ОТ ЗПКОНПИ

История, структура, съдии, служби, фотогалерия, банк.сметки, контакти, год. доклади, статистика
Регистър на eжегодни декларации за несъвместимост по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларации за промяна в обстоятелствата за несъвместимост по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ при промяна на обстоятелствата

Регистър на декларациите за имущество и интереси при освобождаване по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12 Т.2 ВР.ЧЛ.14 ОТ ЗПРКИ

Решение на ВСС по протокол № 16/25/04/2013г . относно декларациите по чл.12 т.2 във връзка с чл.14 от
Закона за предотвратяване на конфликт на интереси