ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

БЛАНКИ В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

1.

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК;

 Изтегли!

2.

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК;

 Изтегли!

3.

Възражение срещу заповед за изпълнение;

 Изтегли!


БЛАНКИ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

1.

Молба за представяне по делото на документи /вносна бележка за платена държавна такса и т.н./;

 Изтегли!

2.

Молба за издаване на копие от цяло дело;

 Изтегли!

3.

Молба за освобождаване от държавни такси и разноски;

 Изтегли!

4.

Молба за издаване на съдебно удостоверение

 Изтегли!

5.

Молба за издаване на заверен препис от влязъл в сила съдебен акт;

 Изтегли!

6.

Молба за издаване на влязло в сила съдебно решение и изпълнителен лист;

 Изтегли!

7.

Молба за издаване на изпълнителен лист;

 Изтегли!

8.

Декларация по чл.83

 Изтегли!

9.

Молба за поправяне на очевидна фактическа грешка;

 Изтегли!

10.

Молба за поправка или допълване на протокол от съдебно заседание;

 Изтегли!

11.

Декларация за материално и гражданско състояние;

 Изтегли!

12.

Молба за издаване на удостоверение за прекратен граждански брак;

 Изтегли!

13.

Молба за разрешение за сключване на сделка с имот, собственост на дете ненавършило 14 г.;

 Изтегли!

14.

Молба за разрешение за сключване на сделка с имот, собственост на дете между 14 и 18 години;

 Изтегли!

15.

Молба за разрешение за теглене от влог на дете, ненавършило 14 г.;

 Изтегли!

16.

Молба за разрешение за теглене от влог на дете между 14 и 18 години;

 Изтегли!

17.

Заявление за вписване на отказ от наследдство и издаване на удостоверение;

 Изтегли!

18.

Заявление за вписване приемането на наследство и издаване на удостоверение;

 Изтегли!

19.

Молба за разрешение за сключване на брак от непълнолетно лице;

 Изтегли!

20.

Декларация за имущество на дете, ненавършило 14 г.;

 Изтегли!

21.

Декларация за имущество на дете между 14 и 18 г.;

 Изтегли!

22.

Съобщение за прекратен граждански брак;

 Изтегли!
     


 

БЛАНКИ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

1.

Молба за представяне на допълнителни писмени доказателства по дело;

 Изтегли!

2.

Молба за допускане на свидетел при режим на довеждане;

 Изтегли!

3.

Молба за допускане на свидетел чрез призоваване от съда;

 Изтегли!

4.

Молба за назначаване на експертиза;

 Изтегли!

5.

Молба за поправка или допълнение на протокол от съдебно заседание;

 Изтегли!

6.

Молба за издаване на заверен препис от влязъл в сила съдебен акт;

 Изтегли!

7.

Молба за ксерокопие от документ по дело;

 Изтегли!

8.

Молба за издаване на съдебно удостоверение;

 Изтегли!

9.

Молба за определяне на общо най-тежко наказание;

 Изтегли!

10.

Молба за връщане на граранция;

 Изтегли!

11.

Молба за реабилитация;

 Изтегли!

12.

Молба за издаване на изпълнителен лист;

 Изтегли!

13.

Молба за изменение на процесуална принуда;

Изтегли!

14.

Жалба срещу наказателно постановление;

 Изтегли!
   


 

БЛАНКИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

1.

Молба за образуване на изпълнително дело;

 Изтегли!

2.

Молба за образуване на изпълнително дело; (опростена)

 Изтегли!

3.

Молба за образуване на обезпечително производство;

 Изтегли!

4.

Молба за издаване на удостоверение за наличие, респ. липса на изпълнителни дела – за физичско лице;

 Изтегли!

5.

Молба за издаване на удостоверение за наличие, респ. липса на изпълнителни дела – за юридическо лице;

 Изтегли!

6.

Молба за извършване на проверка на обстоятелствата по чл.152 от СК и издаване на удостоверение, съгласно Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка;

 Изтегли!

7.

Молба за представяне на доказателства по ИД;

 Изтегли!

8.

Молба за издаване на заверен препис от документ , съставен от съдебен изпълнител;

 Изтегли!

9.

Молба за получаване на ксерокопие от цяло или част от изпълнително дело;

 Изтегли!

10.

Молба за предоставяне на вносна бележка по изпълнително дело за извършване на справка от взискател (за проучване имуществото на длъжника);

 Изтегли!

11.

Молба за представяне на платежно нареждане за внесена сума по дълга (за длъжници по изпълнителни дела);

 Изтегли!

12.

Молба за представяне на платежно нареждане за внесена сума в размер на 30% по дълга и за спиране на изпълнението (за длъжници по изпълнителни дела);

 Изтегли!

13.

Наддавателно предложение за физически лица;

 Изтегли!

14.

Наддавателно предложение за юридически лица;

 Изтегли!

15.

Молба за посочване на начин на изпълнение;

 Изтегли!

 

  БЮРО СЪДИМОСТ

 
 1.   Заявление за издаване на свидетелство за съдимост  Изтегли!


 

История, структура, съдии, служби, фотогалерия, банк.сметки, контакти, год. доклади, статистика