ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

    От 15.02.2013г. с изменение на Наредба № 8 от 26.02.2008г. за функциите и организацията на дейността на Бюрата за съдимост се въведе възможност за издаване на електронно свидетелство за съдимост.
    Електронното свидетелство за съдимост се издава само за лица за които не са съставени бюлетини за съдимост, включително и по чл.78а НК. В останалите случаи свидетелство за съдимост се издава по общо установения ред, регламентиран в Наредбата.
   Електронното свидетелство за съдимост се издава от Министерство на правосъдието. За да се възползвате от тази услуга трябва да:
         - Попълните заявление по образец, публикувано на интернет страницата на Министерство на правосъдието, чрез код за достъп, който се предоставя индивидуално за лицето, заявител на услугата. Заявител може да бъде само физическо лице.
         - Притежавате квалифициран електронен подпис или друго средство по смисъла на Закона за електронни документи и електронния подпис, с който се подписва заявлението.
    Електронното свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца и има същата сила, като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител. Свидетелството се генерира в електронен формат, подписва се с електронен подпис на Министерството на правосъдието и се съхранява безсрочно в информационната му система, до която Ви се дава достъп чрез индивидуалния код.
     Заявленията за издаване на електронни свидетелства за съдимост, както и информацията свързана с тази услуга са достъпни на специализираната интернет страница на Министерството на правосъдието.https://cs.mjs.bg
 

Към електронното свидетелство за съдимост
История, структура, съдии, служби, фотогалерия, банк.сметки, контакти, год. доклади, статистика