КОНКУРСИ

История, структура, съдии, служби, фотогалерия, банк.сметки, контакти, год. доклади, статистика
СВАЛИ ОБЯВАТА ВЪВ WORD ФОРМАТ

Списък на кандидатите допуснати за участие в конкурса за заемане на осн. чл.67, ал.1, т.1 от КТ длъжността "съдебен секретар"

                                             РАЙОНЕН СЪД БЯЛА СЛАТИНА

                                                       ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за назначаване на
1 ( една ) щатна бройка за длъжността съдебен секретар в администрацията на Районен съд Бяла Слатина .
1. Кратко описание на длъжността : Изпълнява дейности по подготовка на делата за разглеждане в съдебни заседания; изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите, закритите и разпоредителните заседания; съставя документи за изплащане на определени суми за възнаграждение и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и др.; изготвя изпълнителни листове по подлежащи на изпълнение съдебни актове; изпълнява и други действия, възложени му от административния ръководител и съдебния администратор .
2.
Минимални и специфични изисквания за длъжността:
· да имат българско гражданство;
· да са навършили пълнолетие;
· да имат завършено средно образование;
· да не са поставени под запрещение;
· да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
· да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;
· да не са в йерархическа връзка на ръководството и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
· да не са едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
· да не са съветник в общински съвет;
· да не заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
· да не са адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или да упражнявам друга свободна професия;
· да не работят по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище /изискването следва да е налице към датата на заемане на длъжността, ако кандидата спечели конкурса/;
· да притежават необходимите нравствени и професионални качества;
· да притежават познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация /Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата/;
· отлично да владеят компютърна машинопис;
· да имат отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация
· да имат познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, умения за текстообработка с М S Word и обработка на данни с MS Excel;
· да притежават комуникативност, организираност, лоялност, умения за работа в екип;
Предимства: Владеене на десетопръсната система за писане на кирилица.
3. Минимален размер на основната заплата
: 683.00 лв. и възнаграждение за ранг 25.00 лв.
4. Необходими документи:
· заявление ( по образец) ;   изтегли
· подробна професионална автобиография-тип CV; изтегли
· декларация по чл. 136 от Правилник за администрацията в съдилищата, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е лишен от правото да заема определена длъжност ( по образец) ; изтегли
· декларация по чл.340а, ал.1 и ал.2 , т.1, 2, 3, 4 и 6 от Закона за съдебната власт ( по образец) ; изтегли
· декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда ( по образец) ; изтегли
· декларация, че дава своето съгласие Районен съд – Бяла Слатина , като администратор на лични данни да събира, обработва и съхранява лични данни на кандидата, във връзка с провеждането на конкурса ( по образец) ; изтегли
· копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правоспособност ;
· копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж-трудова, служебна или осигурителна книжка ( когато се заявява, че има трудов стаж) ;
· копие от удостоверение за компютърна грамотност, освен ако това не е отразено в документа за придобита образователно квалификационна степен;
· свидетелство за съдимост – оригинал ;
· медицинско свидетелство за постъпване на работа (със заверка от Центъра за психично здраве, че кандидатът не страда от психични заболявания) – оригинал ;
· препоръки (по желание на кандидата);
· нотариално заверено пълномощно за подаване на документи (когато не се подават лично от кандидата).
ВАЖНО:
При подаване на документите кандидатите следва да предоставят оригинал на документите за завършено образование, придобита квалификация и трудов стаж за извършване на проверка за достоверността на представените копия.
Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.
5. Начин на провеждане на конкурса:
Първи етап
- подбор на документи.
Втори етап
- писмен тест / проверка на познанията на кандидатите по стилистика, правопис, граматика и пунктуация / и практически изпит / проверка на машинописните и компютърни умения на кандидатите/ .
Трети етап - събеседване.
Подробни данни за етапите на конкурса се съдържат в Заповед №
29/13.03.2019 г . на адм.ръководител на съда, публикувана на интернет страницата съда и на информационното табло в сградата на Районен съд – Бяла Слатина .
6. Срок за подаване на документите: 30 календарни дни , считано от датата на публикуване на обявата.
7. Място за подаване на документите:
гр. Бяла Слатина, ул. "Димитър Благоев" № 85, Съдебна палата, 3 етаж – стая 303 на Районен съд – Бяла Слатина, всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч.
8. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурсите ще се обявят на интернет-страницата на Районен съд – Бяла Слатина - www.rs-bialaslatina.net.както и чрез поставянето им на таблото за съобщения в сградата на съда
9. Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в кабинета на административния секретар на Районен съд – Бяла Слатина и на интернет страницата на съда.
       ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИК „КОНКУРЕНТ“от 15.0 3.2019 г.

                       Публикувана на уеб – страницата на съда на 15 .03.2019 г .

Заповед за обявяване на конкурс
Длъжностна характеристика

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Съдебен секретар" в Районен съд Бяла Слатина