КОНТАКТИ

`

пощенски адрес
3200 гр. Бяла Слатина, обл.Враца
ул. "Димитър Благоев" № 85

Административен секретар стая 303
тел. 0892255060
факс 0915/8 3424

електронна поща
rs.bslatina@gmail.com
sadbs@mail.orbitel.bg

История, структура, съдии, служби, фотогалерия, банк.сметки, контакти, год. доклади, статистика

Длъжност/Деловодство

Стая №

Служебен телефон

Главен счетоводител

208

0892255005

Системен администратор

205

0892255007

Гражданско деловодство

101

0892255001

Наказателно деловодство

101

0892255001

Регистратура

109

0892255002

Бюро съдимост и архив

109

0892255002

Съдебно изп. служба

107

0892255003

Служба съдебни секретари

206

0892255006

Бюро призовки

104

0892255001

Работник поддръжка сграда

104

0892255001

Служба по вписванията

105

0915 82127