ВЕЩИ ЛИЦА

НА ВНИМАНИЕТО НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

     Съгласно чл.35 ал.2 от Наредба № 2 от 29.06.2015г. към всяка експертиза вещото лице е длъжно да представи декларация, че не е в конфликт на интереси във връзка с изготвянето и.

     образец на декларация

/изтегли образец/

     /попълва се за всяка конкретно възложена експертиза/

История, структура, съдии, служби, фотогалерия, банк.сметки, контакти, год. доклади, статистика
Нормативни документи!
1. Закон за съдебната власт - извлечение
2. Наредба №2 от 29.06.2015 за вписването квалификацията и възнагражденията на вещите лица

- Списък на вещите лица за 2016г.

- Списък на вещите лица за 2017г.
- Списък на преводачите
- Списък на вещите лица за 2018г.

Утвърдени образци на заявления и декларации, които следва да подават кандидатите за вещи лица, както следва:

1. За вещи лица, които до момента са били вписани в списъка на вещите лица

- Образец № 1 - заявление
- Образец № 2 - декларация - съгласие за обработка на лични данни.

2. За нови кандидати за вещи лица

- Образец № 3 - заявление
- Образец № 4 - декларация по чл.11.ал.1,т.6, пр.2 от Наредбата
- Образец № 5 - декларация по чл.11.ал.1,т.7, във връзка с чл.7, ал.2, т.2 и т.3 от Наредбата
- Образец № 6 - декларация по чл.11.ал.1,т.8, от Наредбата
- Образец № 7 - декларация съгласие за обработка на лични данни
- Списък на вещите лица за 2020г.
- Списък на преводачите за 2020г.