ВЕЩИ ЛИЦА

НА ВНИМАНИЕТО НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

     Съгласно чл.35 ал.2 от Наредба № 2 от 29.06.2015г. към всяка експертиза вещото лице е длъжно да представи декларация, че не е в конфликт на интереси във връзка с изготвянето и.

     образец на декларация

/изтегли образец/

     /попълва се за всяка конкретно възложена експертиза/

История, структура, съдии, служби, фотогалерия, банк.сметки, контакти, год. доклади, статистика
Нормативни документи!
1. Закон за съдебната власт - извлечение
2. Наредба №2 от 29.06.2015 за вписването квалификацията и възнагражденията на вещите лица

- Списък на вещите лица за 2016г.

- Списък на вещите лица за 2017г.
- Списък на преводачите
- Списък на вещите лица за 2018г.